رئیس اداره | مدیریت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی

نام و نام خاوادگی: عبدالغنی روحانی

سمت : رئیس اداره تنظیم بازار

شماره تماس: 058-32254300   - داخلی   223