معاون | مدیریت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی

نام و نام خانوادگی: وحید صباغی                       

سمت : معاون مدیرمدیریت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی

شماره تماس سازمان : 05832254300-داخلی 224

شماره مستقیم :         32262333  -   058