مدیر | مدیریت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی
مدیر تنظیم بازار

نام و نام خانوادگی: محمد محمد زاده    

سمت : مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی

شماره تماس : 32262333-058      ,تلفن سازمان  :   32254300  058    - داخلی 222   و 223  و 224

آدرس: بجنورد- سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی